คำนิยามความเป็นส่วนตัวและนโยบายเว็บไซด์
“เว็บไซด์” หมายถึง “www.ขายฝากบ้านที่ดิน.com”
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้เข้ามาดู อ่าน เยี่ยมชมในเว็บไซด์ รวมถึง ผู้ติดต่อ ลูกค้า และ บุคคลทั่วไป
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง เจ้าของเว็บไซด์

นโยบายเว็บไซด์

ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของเว็บไซด์ “www.ขายฝากบ้านที่ดิน.com” และ เป็นเจ้าของลิขสิทธิในบทความและสื่อทุกชิ้นที่แสดงบนเว็บไซด์ ห้ามให้ผู้ใดทำการทำซ้ำ เพยแผร่ ดัดแปลง แก้ไข ทำสำเนา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ ได้ใช้ความรู้วิจารณญาณและความบริสุทธิ์ใจอย่างเต็มที่ในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการ และ เป็นไปตามนโยบายของเว็บไซด์ คือ ช่วยเหลือบุคคลทั่วไปให้พ้นจากหนี้นอกระบบ และเป็นเว็บไซด์ตัวกลางในการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในระบบ ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอบนเว็บไซด์นั้นผู้ให้บริการได้พยายามอย่างยิ่งให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเจตนารมย์ให้ได้มากที่สุด ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและสื่อต่างๆบนเว็บไซด์ดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องตระหนักว่าข้อมูลและสื่อที่นำเสนออาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจ คลาดเคลื่อน อาจไม่เหมาะสม และ ผู้ใช้บริการควรหาข้อมูลต่างๆจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากเว็บไซด์นี้มาประกอบการตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและสื่อนั้น หากผู้ใช้บริการพบข้อมูลใดที่ผิดพลาด สามารถแจ้งการแก้ไขข้อมูลนั้นโดยติดต่อผู้ให้บริการได้ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมลล์ ไลน์ และช่องทางอื่นที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ถือว่าการให้หรือแสดงข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นการกระทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการจะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยใช้โปรแกรม ฟังชั่น เครื่องมือใดๆ ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการในขณะเข้าถึงเว็บไซด์ เช่น Cookie เป็นต้น เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น วันเวลาที่เข้ามาในเว็บไซด์ พฤติกรรมการหาข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ใช้บริการท่านอื่น อีกทั้งอาจมีการ จัดเก็บข้อมูลเช่น IP address จากเครื่องคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ

ผู้ให้บริการจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการติดต่อเข้ามายังผู้ให้บริการตามช่องทางที่แสดงไว้บนเว็บไซด์ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ไลน์ ข้อความการสนทนา และข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้บริการมอบให้ โดยผู้ให้บริการถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล สมควรที่จะต้องจัดเก็บไว้เป็นความลับ ผู้ให้บริการจะพยายามอย่างมากที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพราะฉะนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งต่อหรือขายให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานในเครือที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกใช้ในกรณีเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำธุรกรรม สำเร็จลุล่วงลวงเท่านั้น ในกรณีอื่นๆที่ทางผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นคือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น การติดต่อต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามคำสั่งศาล เป็นต้น